Komunikat Związku Banków Polskich

 
 

1 listopada 2007

 
 

Każdy, kto zgubił dokument tożsamości lub komu dokument ten został skradziony powinien jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w jakimkolwiek oddziale banku, którego jest klientem i złożyć stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Codziennie dokonuje się kilka milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji.

Do najważniejszych dokumentów poświadczających tożsamość zalicza się:

  • dowód osobisty,
  • dowód osobisty tymczasowy,
  • paszport,
  • prawo jazdy,
  • książeczka marynarska,
  • książeczka wojskowa.

Dbajmy o nie, gdyż zagubienie lub utrata któregokolwiek z nich może mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela zwłaszcza, że sposobów na wykorzystanie skradzionych dokumentów tożsamości jest wiele i wciąż pojawiają się nowe. Dziennie, w samych tylko bankach, notuje się kilkadziesiąt przypadków świadczących o próbach posłużenia się cudzym lub przerobionym dokumentem.

W obronie przed realizacją transakcji oszukańczej oraz chroniąc interesy swoich klientów banki utworzyły elektroniczny system wymiany informacji o nazwie System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Do akcji zainicjowanej przez banki włączyli się także m.in. poczta, policja i operatorzy telefonii komórkowej.

Informacja wskazująca, że dokument jest zastrzeżony w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, a tym samym wyeliminowany z obrotu, pojawia się we wszystkich placówkach bankowych i u innych podmiotów uczestniczących w Systemie w czasie niemal rzeczywistym.

W razie utraty dokumentu należy:

  1. Niezwłocznie powiadomić jeden z oddziałów znajdujących się w sieci banku, w którym posiadamy rachunek lub którego jesteśmy stałym klientem – tak postępujemy zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży.
  2. Złożyć wniosek o zastrzeżenie dokumentu – dyspozycja jest potrzebna aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Pisemne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji może być wydawane na życzenie klienta.
  3. Powiadomić najbliższą jednostkę policji jeśli dokument został utracony w wyniku kradzieży.

Ostatni krok to podjęcie działań w celu uzyskania nowego dokumentu.