Polityka Prywatności

 

dokumentyzastrzezone.pl

Polityka prywatności serwisu

I. Definicje:

 1. Administrator – administrator danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest, tj. Związek Banków Polskich z siedzibą pod adresem: ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000104695, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5260000991, numer REGON 012015529.
 2. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności Serwisu.
 4. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. p.t. – Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z ze zm.)
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://dokumentyzastrzezone.pl/.
 8. u.o.d.o. – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
 9. u.ś.u.d.e. – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

II. Informacje Ogólne

Jako Administrator odpowiedzialny za bezpieczeństwo korzystania z Serwisu przez wszystkich Użytkowników, szanujemy Twoje prawo do prywatności, a w szczególności dbamy o ochronę Twoich Danych Osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w Twoją prywatność przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym: RODO, p.t., u.o.d.o., u.ś.u.d.e. W związku powyższym podkreślamy, iż przetwarzamy Twoje Dane Osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych w ramach Serwisu usług, a także w celu uzyskania informacji o Twojej aktywności w Serwisie.

Polityka Prywatności reguluje Przetwarzanie oraz ochronę Twoich Danych Osobowych jako Użytkownika w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Ciebie żadnych Danych Osobowych, niemniej wówczas również dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych (patrz p. III).

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele Przetwarzania Twoich Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu.

III. Korzystanie z Serwisu

Korzystanie przez Ciebie z Serwisu poprzez jego przeglądanie nie wymaga podawania Danych Osobowych w postaci wypełniania żadnych formularzy. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, iż w tym zakresie nie otrzymujemy od Ciebie i nie przetwarzamy Twoich Danych Osobowych. Podczas przeglądania Serwisu zbieramy Twoje Dane Osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie (rejestrowane w logach systemowych), tj.: adres IP urządzenia, z którego korzystasz do przeglądania Serwisu; informacje o stosowanej przez Ciebie przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym; datę i czas Twojej aktywności w tym działania podejmowane przez Ciebie w ramach Serwisu; przybliżoną lokalizację oraz wszelkie inne informacje zbierane za pośrednictwem cookies.

Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do badania Twojej aktywności w Serwisie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości ich analizy oraz ewentualnie brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, które wymagają przekazania tych Danych Osobowych (więcej informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych w zakresie korzystania z Serwisu bez rejestracji znajduje się w rozdziale poświęconym cookies).

Twoje Dane osobowe w zakresie przeglądania Serwisu bez rejestracji będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zarządzanie i administrowanie Serwisem oraz zapewnienie jego funkcjonalności – art. 6 ust 1 lit. f RODO;
 2. udostępnianie Użytkownikowi treści gromadzonych w Serwisie – art. 6 ust 1 lit. b RODO;
 3. prowadzenie analizy aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu – art. 6 ust 1 lit. f RODO;
 4. ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami
  – art. 6 ust 1 lit. f RODO;
 5. zabezpieczenia i zarchiwizowania informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu; osiągnięcia celu przetwarzania lub usunięcia właściwych cookies. Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.

IV. Media Społecznościowe

Informujemy że w Serwisie osadziliśmy widgety YouTube pozwalające odtwarzać materiały video bezpośrednio z Serwisu. Rozpoczęcie odtwarzania materiału video wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych według zasad ustalonych przez podmioty odpowiedzialne za ww. media społecznościowe. Podkreślamy, że te podmioty samodzielnie i niezależnie od nas ustalają cele i zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące na danej platformie opisane w politykach prywatności oraz innych regulaminach, dlatego też wszelkie pytania i roszczenia wynikające z korzystania przez Ciebie z tych mediów społecznościowych powinieneś kierować bezpośrednio do ww. podmiotów.

Dla dodatkowej transparentności zamieszczamy poniżej linki do polityk prywatności tych mediów społecznościowych, do zapoznania z którymi zachęcamy wszystkich Użytkowników:

 1. YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399.

V. Udostępnianie Danych Osobowych

Dla osiągnięcia celów wskazanych w Polityce Prywatności, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe sami, a także przekazujemy je podmiotom z nami współpracującym w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Podmioty te przetwarzają Twoje Dane Osobowe w naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności.

Twoje Dane Osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. Policji, organom egzekucyjnym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom skarbowym) oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO m.in. jeśli Jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, takim jak dostawcy usług informatycznych, transportowych, biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy przesyłek listowych, paczkowych, kurierskich, finansowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Twoje Dane Osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Ciebie usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami Danych Osobowych przetwarzającymi Twoje dane we własnym imieniu – należą do nich, m.in. firmy kurierskie lub pocztowe, banki oraz instytucje płatnicze.

Podkreślamy, że Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Stany Zjednoczone oraz Kanada), przede wszystkim w wyniku korzystania przez z nas z usług takich firm jak Google LLC (Youtube), Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i Instagram) oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn). W tym miejscu zaznaczamy, iż przekazanie Twoich Danych Osobowych do wskazanych państw trzecich opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej zapewniającej odpowiednią ich ochronę. Mogą to być odpowiednie decyzje Komisji Europejskiej, czy też standardowe klauzule umowne stosowane przez ww. podmioty.

VI. Uprawnienia Użytkownika

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych, masz prawo do:

 • wglądu w swoje Dane Osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach tych Danych Osobowych;
 • sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych bądź ich usunięcia;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przeniesienia Danych Osobowych;
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony Danych Osobowych –
  w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie Twoje wnioski lub żądania a będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach Twoja zgoda jest potrzebna do świadczenia określonych usług lub dokonania czynności. W takim przypadku cofnięcie zgody sprawi, że świadczenie takiej usługi lub dokonanie takiej czynności będzie niemożliwe.

Możesz również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora. Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych w konkretnym celu, będziemy mogli jako Administrator w dalszym ciągu przetwarzać te dane do innych celów.

Przetwarzanie Danych Osobowych zostanie wyłączone na podstawie zgłoszonego przez Ciebie w każdym czasie żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez wysłanie wiadomości e-mail – iod@zbp.pl lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Podkreślamy jednocześnie, że ww. uprawnienia nie będąc Ci przysługiwały w każdym przypadku i w wybranym przez Ciebie zakresie, a sposób ich realizacji może być zależny od okoliczności niemożliwych obecnie do przewidzenia. W żadnym wypadku jednak nie będzie to oznaczało ograniczenia Twoich jakichkolwiek praw, a jedynie stosowanie przez nas obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

VII. Gromadzenie danych dotyczących Użytkownika — Zapytania http

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) –
  przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji operacji http.

Informacje określone powyżej w żaden sposób nie są łączone z Twoimi Danymi Osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Twojej tożsamości.

Serwis może zbierać w sposób automatyczny informacje w tym informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Serwisem;
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych;
 • badania preferencji i zachowań Użytkowników.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Powinieneś sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

VIII. Wykorzystanie cookies

Informujemy jako Administrator, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w Twoim urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram etc. w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania cookies.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, żebyś przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Serwis korzysta z cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z jego zasobów co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu dostosowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje cookies:

 • niezbędne — pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania Serwisu, zapewniające podstawowe funkcje i zabezpieczenia Serwisu umożliwiające, m.in. wykorzystywanie podstawowych funkcji takich jak nawigacja, czy tez dostęp do obszarów Serwisu wymagających uwierzytelnienia;
 • marketingowe — pliki cookie stosowane do analizowania aktywności Użytkowników, wyświetlania odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej efektywne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej;
 • analityczne — pliki cookie wspomagające zebranie anonimowych danych statystycznych i analitycznych związanych z aktywnością Użytkowników w ramach Serwisu. Pomagają nam analizować liczbowe aspekty ruchu użytkowników Serwisu oraz służą do zrozumienia, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcje z Serwisem. Te pliki cookie pomagają uzyskać informacje na temat liczby odwiedzających, współczynnika odrzuceń, źródła ruchu itp.;
 • Funkcjonalne — pliki cookie, które pomagają w realizacji pewnych funkcji, takich jak udostępnianie zawartości Serwisu na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i innych funkcji podmiotów trzecich.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. W tym celu Administrator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Obecnie w ramach Serwisu wykorzystujemy następujące pliki cookie:

Analityczne:

NazwaDostawcaOpisŻywotnośćTyp
__utmt_~1Google Analytics
i Google Tag Manager
Ustawiany przez Google Analytics i Google Tag Manager, aby umożliwić właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających oraz mierzenie wydajności witryny.10 minutAnalityczne
__utmaGoogle AnalyticsGoogle Analytics ustawia ten plik cookie w celu rozróżnienia użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka JavaScript jest uruchamiana i nie ma istniejących plików cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.Rok, miesiąc  
i 4 dni
Analityczne
__utmcGoogle AnalyticsGoogle Analytics ustawia ten plik cookie, aby umożliwić interoperacyjność z urchin.js, starszą wersją Google Analytics, i jest używany w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu określenia nowych sesji/odwiedzin. Jest on usuwany po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika.1 sesjaAnalityczne
__utmzGoogle AnalyticsGoogle Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania źródła ruchu lub kampanii, za pomocą której odwiedzający dotarł do witryny.6 miesięcyAnalityczne
__utmtGoogle AnalyticsGoogle Analytics ustawia ten plik cookie w celu ograniczenia szybkości żądań.10 minutAnalityczne
__utmbGoogle AnalyticsGoogle Analytics ustawia ten plik cookie w celu określenia nowych sesji/odwiedzin. Plik cookie __utmb jest tworzony, gdy biblioteka JavaScript jest uruchomiona i nie ma istniejących plików cookie __utma. Jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.30 minutAnalityczne

IX. Kontakt

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik może kierować na adres:

Związek Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

X. Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: 
iod@zbp.pl.

XI. Aktualizacja Polityki Prywatności

Przy każdej jej nowej wersji będziemy umieszczali daty każdej kolejnej aktualizacji celem stosowania postanowień właściwych dla danego przypadku.

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 24 czerwca 2024 r.