Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wspiera Seniorów

 
 

24 marca 2014

 
 

W dzisiejszych czasach, gdy konsumpcja jest czynnikiem nadrzędnym napędzającym społeczeństwo, a jednocześnie ogólnie rozumiany pęd cywilizacyjny – jakże często wykraczający ponad możliwości zrozumienia jednostki, oraz kojarzone z późnym wiekiem bezradność i samotność powodują, iż coraz częściej seniorzy stają się łatwym celem dla przestępców. Zagrożenia te występujące w życiu codziennym powodują, że Policja wielkopolska nieustannie poszukuje nowych, bardziej skutecznych rozwiązań, które pozwolą efektywnie zapobiegać występowaniu zjawisk przestępczych skierowanych przeciwko tej grupie społecznej.

 Dane i prognozy demograficzne wskazują, że polskie społeczeństwo będzie w najbliższych dziesięcioleciach starzeć się w szybkim tempie. Mówi się wręcz o geriatryzacji codzienności, związanej z coraz powszechniejszym udziałem osób starszych we wszystkich obszarach aktywności społecznej. Niesie to ze sobą nowe, niełatwe wyzwania wynikające z konieczności szerszego uwzględnienia potrzeb seniorów we wszystkich sferach życia. Zjawisko starzenia i towarzyszące mu procesy prezentowane są również w mediach. Niestety przedstawiane są głównie negatywne stereotypy starości. Przekładają się one nie tylko na niewłaściwe postrzeganie osób starszych przez pozostałe grupy społeczne, ale także na gorsze funkcjonowanie samych seniorów.

Skłaniając się ku efektywnemu wypełnianiu zadań związanych z jednym z priorytetowych obowiązków Policji wielkopolskiej, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa lokalnym społecznością, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy Towarzystwa Uniwersytet III Wieku w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu w miesiącu lutym włączyła się w cykl wykładów na wspomnianej uczelni. Celem przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno – informacyjnym jest podniesienie stopnia wiedzy, świadomości oraz umiejętności seniorów w zakresie stosowania bezpiecznych zachowań oraz unikania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osobistemu. Działania te powinny mieć wpływ na ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem osób starszych jako ofiar.

Mając na uwadze fakt, że bezpieczeństwo publiczne i osobiste stanowią najwrażliwsze, a przez to i najważniejsze obszary życia osób w wieku senioralnym, oraz z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa seniorów, wykłady te będą kontynuowane na zajęciach prowadzonych przez uniwersytety trzeciego wieku funkcjonujące na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Magdalena Piaszczyńska

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu